Algemene voorwaarden naschoolse schaaklessen door 040schaakt

Datum van opstellen: 31 juli 2023

 

1. Inschrijving

a. Inschrijving voor de schaaklessen is mogelijk via het online inschrijfformulier op de website van 040schaakt.

b. De inschrijving is pas definitief nadat het lesgeld volledig is voldaan.

c. 040schaakt behoudt zich het recht voor om de inschrijving te weigeren indien er geen plaats meer beschikbaar is of om andere redenen die 040schaakt passend acht.

d. ouders/verzorgers worden verzocht om alle relevante informatie aan 040schaakt door te geven die nodig of handig is voor het zo goed mogelijk verzorgen van de schaaklessen.

 

2. Lesgeld

a. Het verschuldigde lesgeld wordt voorafgaand aan de cursus vastgesteld en gecommuniceerd aan de deelnemers.

b. Deelnemers ontvangen na hun inschrijving een betaalverzoek of factuur met daarin het te betalen bedrag en de betaaltermijn.

c. Het verschuldigde lesgeld dient te worden betaald binnen de gestelde betaaltermijn, zoals aangegeven in het betaalverzoek of op de factuur.

 

3. Niet tijdige betaling

a. Bij niet-tijdige betaling behoudt 040schaakt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten of andere redelijke kosten die voortvloeien uit het incasseren van het openstaande bedrag.

b. Indien het verschuldigde lesgeld en eventuele bijkomende kosten niet binnen een redelijke termijn na de vervaldatum worden voldaan, kan 040schaakt besluiten om het volgen van de schaakcursus stop te zetten totdat de betaling is ontvangen.

c. Het stopzetten van de schaakcursus ontslaat de deelnemer niet van de verplichting om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Eventuele gemiste lessen als gevolg van betalingsachterstand worden niet vergoed.

d. Indien er bijzondere omstandigheden zijn die de betalingsachterstand veroorzaken, verzoeken we de deelnemers om tijdig contact op te nemen met 040schaakt om een passende regeling te treffen. We staan open voor communicatie en willen graag samen naar een oplossing zoeken.

 

4. Annulering en restitutie

a. Bij annulering voor aanvang van de schaaklessen wordt het volledige lesgeld terugbetaald.

b. Annulering na aanvang van de schaaklessen geeft geen recht op restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die dit naar het oordeel van 040schaakt rechtvaardigen.

 

5. Aansprakelijkheid

a. 040schaakt en de betrokken schaakdocenten zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel, of verlies van persoonlijke eigendommen van deelnemers tijdens de schaaklessen of op het terrein van de school waar de lessen plaatsvinden.

b. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de veilige aankomst en vertrek van hun kinderen van en naar de schaaklessen.

c. 040schaakt kan geen verantwoordelijk dragen voor kinderen die te laat worden opgehaald.

 

6. Omgangsregels

a. We verwachten dat deelnemers zich respectvol en vriendelijk gedragen ten opzichte van de schaakdocenten, medeleerlingen en anderen.

b. Grof taalgebruik, pesten, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is niet toegestaan.

c. We verwachten dat er goed naar de schaakdocenten geluisterd wordt en dat hun aanwijzingen worden opgevolgd tijdens de schaaklessen. Ze zijn er om de schaaklessen voor iedereen leuk en plezierig te houden.

 

7. Overige afspraken

a. Tijdens de schaaklessen gelden ook de regels van de school / locatie waar we te gast zijn.

b. Iedere deelnemer krijgt een eigen werkboek waarin hij of zij op het eigen niveau kan oefenen. We willen dat je zorgvuldig omgaat met zowel de spullen van school als die van 040schaakt, inclusief je eigen werkboek.

c. Bij ernstig wangedrag zal 040schaakt de ouders/verzorgers hierover informeren en samen overleggen over mogelijke oplossingen om herhaling hiervan te voorkomen.

d. Bij herhaaldelijk wangedrag kan 040schaakt beslissen de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de schaaklessen.

 

8. Lesschema

a. Het lesrooster wordt voorafgaand aan de schaakcursus bekendgemaakt.

b. 040schaakt behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het lesrooster aan te brengen indien noodzakelijk. Deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.

c. In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld pandemieën (bijv. COVID-19), natuurrampen, stakingen, of andere situaties die het onmogelijk maken om de schaaklessen fysiek op school te laten plaatsvinden, zal 040schaakt zich inspannen om deze op een later moment in te halen of een online alternatief aan te bieden.

 

9. Groepsindeling

a. Het aantal deelnemers per schaaklesgroep kan variëren, afhankelijk van het niveau van de deelnemers, de beschikbare ruimte en de beschikbare trainers.

b. 040schaakt streeft ernaar om groepen in te delen op basis van vergelijkbaar schaakniveau en alle deelnemers zoveel mogelijk op hun eigen niveau uitdaging te bieden.

 

10. Foto- en videomateriaal

a. 040schaakt kan foto- en videomateriaal maken tijdens de schaaklessen om een impressie te geven van de activiteiten en sfeer tijdens de schaakles.

b. Voor het delen van foto's en video’s in de appgroep van de betreffende cursus vraagt 040schaakt bij inschrijving toestemming aan de ouders/verzorgers van de deelnemers.

c. Het gemaakte foto- en videomateriaal wordt alleen gedeeld in de appgroep van de betreffende schaakcursus als de ouders/verzorgers van de deelnemers hier bij inschrijving toestemming voor hebben gegeven.

d. 040schaakt zal het beeldmateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken dan promotionele doeleinden binnen de appgroep van de schaakcursus, tenzij daarvoor nadrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers.

 

11. Toepasselijk recht

a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

b. In geval van geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter in Nederland bevoegd.

Door zich in te schrijven voor de schaaklessen van 040schaakt gaan de deelnemers (en hun ouders/verzorgers) akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Bovenkant formulier.